UAB „Etalinkas“ Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai 2006 m. Vasario 03 d. Nr.9, psl. 18, paskelbė apie įmonės teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes šais metais. Skelbimą galima rasti ir seimo svetainėjewww3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270611

Gerbiamieji, perkančiųjų organizacijų atstovai, kviečiame jus bendradarbiauti, o įmonės teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes įsigyti supaprastintu būdu, supaprastinant viešųjų pirkimų procedūras, ir taip prisidėti prie neįgaliųjų darbo vietų išsaugojimo.

 Dėl papildomos informacijos ir konsultacijų prašome kreiptis į įmonės Direktorių Egidijų Biknevičių.